Van Italfoods BVBA Florastraat 35+ 9840 De Pinte, alle hierna zowel afzonderlijk als gezamenlijk aan te duiden met: Italfoods.

Artikel 1 Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Italfoods gedane aanbiedingen en op alle door Italfoods aangegane overeenkomsten hoe ook genaamd. Met name zijn deze voorwaarden ook van toepassing op door Italfoods aangegane overeenkomsten tot levering van producten en diensten aan afnemers van Italfoods.

2. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over “afnemer”, moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die tot Italfoods in een contractuele relatie staat, uit hoofde van een met Italfoods gesloten en/of te sluiten koopovereenkomst of andersoortige overeenkomst. Met name wordt onder “afnemer” ook verstaan diegene voor wiens rekening en in wiens opdracht of door wiens handeling producten en/of diensten worden geleverd.

3. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien en voor zover Italfoods daarmee uitdrukkelijk heeft ingestemd of indien zulks met Italfoods schriftelijk is overeengekomen. Indien stilzwijgend of uitdrukkelijk één of meerdere malen van de onderhavige voorwaarden is afgeweken, kan de afnemer daaraan geen rechten ontlenen met betrekking tot daarna tot stand gekomen overeenkomsten.

4. Waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt van (levering van) producten, wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.

Artikel 2 Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst

1. De aan Italfoods gegeven order geldt als aanbod. Dit aanbod is door italfoods aanvaard, zodra het door Italfoods schriftelijk is bevestigd, dan wel Italfoods op andere voor de afnemer kenbare wijze aan de feitelijke uitvoering van het aanbod is begonnen.

2. De overeenkomst komt tot stand zodra italfoods het aanbod heeft aanvaard, welke aanvaarding de afnemer bindt. Aanvaarding kan uitdrukkelijk en stilzwijgend geschieden. Stilzwijgende acceptatie wordt geacht te hebben plaats gevonden, indien niet binnen vijf dagen na ontvangst van een order door Italfoods schriftelijk aan de afnemer is meegedeeld dat de order niet is geaccepteerd.

3. Elke met Italfoods aangegane overeenkomst bevat de ontbindende of opschortende voorwaarde -dit ter keuze van Italfoods- dat Italfoods van voldoende kredietwaardigheid van de afnemer zal blijken, zulks uitsluitend ter beoordeling van Italfoods; Italfoods heeft om deze reden het recht om een order van een afnemer te weigeren.

4. Italfoods is gerechtigd van de afnemer te vorderen dat hij zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen, zulks met name ook na totstandkoming van de overeenkomst. Indien de door Italfoods verlangde zekerheid niet wordt gegeven, kan italfoods de uitvoering van haar verplichtingen opschorten en/of de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden, onverminderd eventuele andere rechten zoals die voor Italfoods uit het gemene recht voortvloeien.

5. Gegevens betreffende het verkochte zoals eigenschappen, kwaliteit, kleur enz., zomede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen, monsters e.d., door Italfoods bij de aanbieding verstrekt, worden naar beste weten en met de grootste zorgvuldigheid verstrekt, maar zullen nimmer als bindend kunnen worden beschouwd.

6. In uitzonderlijke gevallen, zulks ter beoordeling van Italfoods, kan door Italfoods worden toegestemd in annulering van een order. Deze toestemming zal alsdan schriftelijk dienen te worden gegeven. Bij annulering van een order door de afnemer zullen alle gemaakte kosten, alsmede schaden en interessen aan de afnemer in rekening worden gebracht.

7. Afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door medewerkers van of namens Italfoods, binden Italfoods alleen indien deze afspraken en/of toezeggingen door tot vertegenwoordiging bevoegde bestuurders van Italfoods uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

8. Italfoods behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen/orders te weigeren. Een dergelijke weigering geeft nimmer enig recht op schadevergoeding.

9. Behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Italfoods is het de afnemer verboden rechten of verplichtingen uit hoofde van met Italfoods gesloten overeenkomsten over te dragen aan derden, waaronder begrepen met afnemer gelieerde vennootschappen.

10. Indien met twee of meerdere afnemers gezamenlijk wordt gecontracteerd, zijn deze ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de door hen gesloten overeenkomst.

11. De afnemer machtigt Italfoods om de opdracht door een door Italfoods aan te wijzen derde, op een in nader overleg vast te stellen tijdstip te laten uitvoeren. De afnemer gaat akkoord met overdracht door italfoods aan derde(n) van alle rechten en verplichtingen, voortvloeiende uit de door Italfoods met de afnemer gesloten overeenkomst(en).

 

Artikel 3 Prijzen

1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld gelden de prijzen in euro-valuta, exclusief omzetbelasting, op basis van de door Italfoods gehanteerde minimum-basishoeveelheden, exclusief kosten van emballage en/of verpakkingen en zijn de transportkosten niet inbegrepen, maar voor rekening van de afnemer. Orders boven 100€ worden franco geleverd.

2. Indien bij de totstandkoming van de overeenkomst niet anders is bepaald, gelden de prijzen en leveringscondities die in de computerbestanden van Italfoods zijn opgenomen en zoals deze op de dag van aflevering op de betreffende afnemer van toepassing zijn.

3. De prijzen en aanbiedingen van door Italfoods aangeboden producten, welke zijn voorzien van een prijsetiket, zijn vrijblijvend. Bij verschil tussen de etiketprijs en de factuurprijs, is de factuurprijs bindend.

4. De afgeleverde hoeveelheden resp. gewichten worden door Italfoods op een afleveringsdocument vermeld. Indien de afnemer daartegen niet binnen uiterlijk 24 uur na ontvangst zijn bezwaar kenbaar heeft gemaakt, wordt de op het afleveringsdocument vermelde hoeveelheid of gewicht geacht het geleverde juist weer te geven.

5. Alle overeengekomen prijzen zijn bindend, tenzij na de aanbieding één van de kostprijsbepalende factoren van het product wijzigt in de periode tussen het tijdstip van aanbieding en het tijdstip van levering en daaruit voortvloeiende prijsverhogingen door Italfoods niet of nauwelijks beïnvloedbaar zijn. In zulke gevallen heeft Italfoods het recht de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen, ongeacht of de kostprijsverhoging al dan niet voorzienbaar was op het moment van aanbieding, een en ander met inachtneming van terzake geldende wettelijke voorschriften.

6. De afnemer heeft het recht om, indien een in het vorig lid bedoelde prijsverhoging 10% of meer bedraagt de daarop betrekking hebbende overeenkomst zonder kosten te annuleren, evenwel zonder recht op schadevergoeding. Indien de producten reeds zijn afgeleverd, dan zullen deze na annulering zo spoedig mogelijk op kosten van Italfoods worden teruggehaald. De afnemer blijft tot het tijdstip dat de producten worden teruggehaald echter volledig aansprakelijk voor kwaliteitsvermindering, beschadiging, diefstal en dergelijke.

Artikel 4 Levering, leveringstermijnen en leveringsrisico en retours.

1. Levering geschiedt:

a. door het ter beschikking stellen van het verkochte aan het adres van Italfoods.

b. door aflevering van het verkochte op de locatie waar de afnemer is gevestigd.

2. Bij ter beschikkingstelling van het verkochte aan het adres van Italfoods ten behoeve van afnemer, dient de afnemer, indien hij niet onmiddellijk het gekochte meeneemt, binnen 5 dagen na dagtekening van het bericht van Italfoods aan afnemer dat het verkochte te zijner beschikking staat, het verkochte af te halen. Indien de afnemer verzuimt het verkochte binnen voormelde termijn af te halen, is Italfoods gerechtigd 1% van de goederenwaarde per week of gedeelte daarvan (met een maximum van € 50,00 per week) als staangeld aan de afnemer in rekening te brengen.

3. Bij levering van het verkochte op het adres van de afnemer, zullen de door Italfoods opgegeven leveringstermijnen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. De door Italfoods opgegeven leveringstermijnen gaan in op het moment waarop de overeenkomst tot stand is gekomen en alle voor de uitvoering van de order benodigde gegevens in het bezit van italfoods zijn. Vertraging in de aflevering zal voor de koper geen aanleiding kunnen zijn voor ontbinding van de overeenkomst, tenzij door Italfoods ten dezen de grenzen van de redelijkheid zijn overschreden. Levertijden kunnen worden verlengd en/of opgegeven orders kunnen worden opgeschort met de tijd, gedurende welke de afnemer enig verschuldigd of opeisbaar geworden bedrag aan Italfoods onbetaald heeft gelaten.

4. Bij aflevering van de producten op het adres van de afnemer, wordt de wijze van transport door Italfoods bepaald. De afnemer dient de producten onmiddellijk af te nemen. De afnemer is verplicht zorg te dragen voor een voldoende en goed bereikbare laad- en losplaats en een zo kort mogelijke wachttijd te bevorderen. Het op enigerlei wijze vervoeren of verplaatsen van de producten binnen de bedrijfsruimten of op het terrein van de afnemer is nimmer inbegrepen.

5. De aflevering van bestelde producten in gedeelten is toegestaan. Italfoods is gerechtigd de reeds geleverde producten onmiddellijk aan de afnemer te factureren.

6. Indien en zodra de verkochte producten aan het adres van italfoods ter beschikking van de afnemer zijn gesteld (of, indien hij de producten en niet onmiddellijk meeneemt, door de enkele mededeling van Italfoods dat het verkochte te zijnen behoeve is afgezonderd), gaat het risico daarvan over op de afnemer.

7. Bij aflevering van de verkochte producten op het adres van de afnemer geschiedt het inladen, vervoeren en uitladen voor risico van Italfoods. Zodra de te leveren producten bij het bedrijf van de afnemer zijn uitgeladen, gaat het risico daarvan over op de afnemer. Verzoekt de afnemer om de producten levering op een andere dan de gebruikelijke wijze te laten plaatsvinden, dan kan Italfoods de hieraan verbonden kosten bij de afnemer in rekening brengen.

8. De afnemer is gehouden om de bestelde en geleverde producten af te nemen en overeenkomstig de afgesproken betalingscondities onverwijld te betalen zonder enig beroep op korting of compensatie. Door betaling van het factuurbedrag of het tekenen van een pakbon bevestigt de afnemer de ontvangst van de producten. Indien de afnemer niet aan zijn afnameverplichting of betalingsverplichtingen voldoet, is Italfoods gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren.

9. Door Italfoods foutief geleverde producten kunnen geretourneerd worden, wanneer dit werd doorgegeven aan Italfoods. Italfoods neemt op zich de terugname  welke producten dienen te voldoen aan de navolgende voorwaarden:

- zich bevinden in de originele, ongeopende verpakking

- door de afnemer niet geprijsd zijn

- behoren tot het normale Italfoods assortiment

- in goede staat verkeren en tegen normale prijzen weder verkoopbaar zijn

In verband met de koelketen-richtlijnen van de overheid kunnen koel- en diepvriesproducten niet worden retour genomen. In alle in dit artikel genoemde situaties waarin retourzending van de producten niet mogelijk is, is tussen de afnemer en Italfoods wel een koopovereenkomst tot stand gekomen en is derhalve de afnemer tot betaling verplicht.

10. Indien zich door leveranciers van Italfoods geïnitieerde recall-acties voordoen i.v.m. bij de fabricage of verpakking ontstane productgebreken, dient de afnemer met de betreffende producten te handelen conform de door Italfoods in die gevallen bekend gemaakte recall-procedure.

11. Er kan voor Italfoods geen plicht tot levering ontstaan, indien buiten Italfoods om door derden rechtstreeks aan een relatie van Italfoods producten worden geleverd waarvan de facturering via Italfoods geschiedt.

Artikel 5 Klachten en Reclames

1. De afnemer dient bij de in ontvangstneming van de producten te controleren of de levering overeenstemt met de gedane bestelling. Zichtbare schades of gebreken die reeds bij afname in één van de verkoopruimten van italfoods kunnen worden geconstateerd (daaronder tekorten begrepen) dienen door de afnemer direct te worden gemeld. Indien de afnemer verpakkingen of producten opent, verbreekt of beschadigt vóórdat deze zijn betaald, verplicht de afnemer zich de betreffende producten af te nemen en te betalen.

2. Bij aflevering van de producten op het adres van de afnemer, dienen zichtbare schades, gebreken of tekorten door de afnemer op de vrachtbrief of het afleveringsdocument , dan wel op andere directe wijze schriftelijk (per mail) aan Italfoods kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan volledig bewijs geldt dat de afnemer de producten bij aflevering in ieder geval uiterlijk in deugdelijke en onbeschadigde staat heeft ontvangen.

3. Klachten over niet direct constateerbare tekorten of gebreken betreffende het geleverde dienen, als het om verse, koel- of diepvriesproducten gaat, per omgaande doch uiterlijk binnen 12 uren na aflevering door de afnemer aan Italfoods te worden meegedeeld. Als het om andere producten gaat, dient dit uiterlijk binnen 48 uren na aflevering schriftelijk (per mail) aan Italfoods te zijn gemeld.

4. Ieder vorderingsrecht van de afnemer op Italfoods betrekking hebbende op fouten in de levering of gebreken in of aan door Italfoods geleverde producten vervalt onherroepelijk, zodra de hiervoor vermelde reclametermijnen zijn verstreken, alsmede ook in die situaties waarin de afnemer Italfoods onvoldoende medewerking verleent terzake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten. De producten waarop klachten betrekking hebben moeten ter eventuele bezichtiging voor Italfoods beschikbaar blijven in de toestand, waarin de producten zich bevonden op het tijdstip dat de gebreken werden geconstateerd. Het recht om te reclameren vervalt, nadat de afnemer het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, laten bewerken of verwerken, danwel aan derden heeft doorgeleverd, tenzij Italfoods daartoe uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of dat het duurzame gebruiksmiddelen betreft, waarop een fabrieksgarantie van toepassing is.

5. Indien een klacht gegrond blijkt te zijn en ook voldaan is aan de hiervoor vermelde procedures terzake het doen van mededelingen over klachten, zal Italfoods zo spoedig mogelijk, zulks ter beoordeling van Italfoods, hetzij het gebrek herstellen danwel een vervangend product leveren danwel, indien de koopsom voor het betreffende product reeds gefactureerd is, het met de klacht overeenkomende bedrag crediteren. De afnemer zal terzake dit soort situaties van Italfoods nimmer enige schadevergoeding kunnen vorderen; de aansprakelijkheid van Italfoods blijft beperkt tot de waarde van de geleverde producten waarover werd gereclameerd.

6. Klachten en reclames geven de afnemer geen recht om betaling van de daarop betrekking hebbende factuur op te schorten, terwijl compensatie uitdrukkelijk door Italfoods wordt uitgesloten. De reclametermijn op de door Italfoods verzonden facturen bedraagt ten hoogste 5 dagen na de dag van ontvangst. Indien binnen die termijn niet tegen de factuur is geprotesteerd, wordt deze geacht de onderliggende transactie(s) met Italfoods correct weer te geven en door de afnemer te zijn goedgekeurd.

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud

1. De door Italfoods geleverde producten blijven eigendom van Italfoods tot het moment van volledige betaling van de verschuldigde koopprijs, inclusief eventuele rente en kosten. De door Italfoods aan de afnemer geleverde producten zijn geleverd onder de opschortende voorwaarden van volledige betaling van de koopprijs, rente en kosten door de afnemer. Na volledige betaling gaat de eigendom van de geleverde producten op de afnemer over; hierbij worden betalingen geacht steeds betrekking te hebben op de langst opeisbare factuur.

2. Alle in het bezit van de afnemer zijnde, van Italfoods afkomstige producten worden steeds geacht dezelfde te zijn als die, welke op de onbetaalde facturen zijn vermeld, voorzover althans de in het bezit van de afnemer zijnde hoeveelheid producten naar soort en samenstelling de hoeveelheden niet te boven gaan, die op de onbetaalde facturen zijn vermeld.

3. De afnemer heeft niet het recht de niet betaalde producten in pand te geven, daarop bezitloos pandrecht te (doen) vestigen of enig ander zakelijk recht ten behoeve van een derde daarop te (doen) vestigen.

4. Het is de afnemer toegestaan de geleverde, nog niet betaalde producten te vervreemden, zulks uitsluitend in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening, tenzij Italfoods de afnemer schriftelijk heeft gesommeerd de geleverde producten onmiddellijk aan Italfoods ter beschikking te stellen.

5. De afnemer verleent Italfoods reeds nu het recht om in voorkomende gevallen al die plaatsen te betreden waar de door Italfoods geleverde producten zich bevinden, teneinde Italfoods in staat te stellen haar eigendomsrechten uit te oefenen en de onbetaalde producten terug te nemen. Het op deze wijze terughalen van haar zaken laat onverlet het recht van Italfoods om van de afnemer vergoeding te eisen voor geleden schade of gemaakte kosten tengevolge van de aan de afnemer toerekenbare niet-nakoming.

Artikel 7 Facturering en Betaling

1. De facturering van geleverde producten en diensten geschiedt uitsluitend op naam en klantnummer. De betaling van de eindbedragen van de verkoopfacturen van Italfoods dient contant, dan wel door het afgeven van een machtiging tot automatische incasso plaats te vinden, zonder enige korting of beroep op compensatie.

2. Van voormelde betalingswijze kan uitsluitend worden afgeweken indien en voorzover Italfoods een afwijkende betalingswijze uitdrukkelijk op schriftelijke wijze aan de afnemer heeft kenbaar gemaakt. In die gevallen dienen alle betalingen te geschieden binnen de daarbij kenbaar gemaakte betalingstermijn, gerekend vanaf de factuurdatm.

3. De aan de afnemer kenbaar gemaakte betalingstermijn is te beschouwen als fatale termijn. Bij betaling per bank, hetzij door overboeking of middels automatische incasso, geldt de dag van credit-valutering van de rekening van Italfoods als de dag van betaling. De afnemer is niet gerechtigd op zulke betalingen aan Italfoods een korting of compensatie toe te passen.

4. Indien de afnemer niet in overeenstemming met het voorgaande tijdig of volledig heeft betaald, is hij in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling of sommatie is vereist en is Italfoods gerechtigd aan de afnemer een dagrente in rekening te brengen gelijk aan ten hoogste 12% ‘s jaars

5. Alle op de invordering van verschuldigde bedragen vallende kosten, met name de buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van de afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden bepaald op tenminste 15% van de verschuldigde bedragen in hoofdsom, met een minimum van € 75,00 en onverminderd het recht van Italfoods om verdere redelijke kosten bij de afnemer in rekening te brengen.

6. Iedere betaling door de afnemer strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente en vervolgens tot voldoening van de op invordering vallende kosten, met uitzondering van de gerechtelijke kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de afnemer in mindering op de in hoofdsom openstaande vordering, waarbij als eerste zal worden afgeschreven op de oudst openstaande vordering, zulks ongeacht de omschrijving die de afnemer aan de betaling mocht hebben gegeven.

7. Italfoods is gerechtigd tot compensatie van verschuldigde of te vorderen bedragen met die bedragen, welke Italfoods van de afnemer te vorderen heeft of aan hem verschuldigd is.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

1. Italfoods aanvaardt uitsluitend de wettelijke verplichting tot schadevergoeding indien en voorzover de afnemer bewijst dat de schade veroorzaakt is door grove schuld of ernstige nalatigheid van Italfoods. De hieruit voortvloeiende aansprakelijkheid voor schade wordt uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag van de order, die tot schade heeft geleid.

2. Iedere verdergaande aansprakelijkheid voor Italfoods voor schade, waaronder begrepen doch niet beperkt tot aansprakelijkheid voor werknemers en hulppersonen, wordt uitgesloten, uit welken hoofde ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe en indirecte schade, zoals gevolgschade of bedrijfsschade. Voorts vrijwaart de afnemer Italfoods tegen alle aanspraken van derden terzake van door deze derde(n) eventueel te lijden of geleden schade, zulks met inachtneming van al hetgeen in dit artikel is bepaald.

3. Voor de eventuele gevolgen van het niet op voorraad hebben van producten aanvaardt Italfoods geen aansprakelijkheid.

4. De afnemer dient tijdens het (intern) vervoer en de opslag van door Italfoods geleverde producten te handelen volgens de daarvoor geldende wet- en regelgeving, waaronder de HACCP-normen en de bewaarvoorschriften, bij gebreke waarvan geen enkele aansprakelijkheid kan worden aanvaard voor (schade ten gevolge van) gebreken aan de producten.

5. Indien Italfoods naar haar oordeel genoodzaakt is maatregelen te treffen c.q. medewerking te verlenen aan door producenten geïnitieerde recall-acties ter voorkoming van (verdere) schade ten gevolge van aanspraken van consumenten op grond van een gebrek aan geleverde producten, verplicht de afnemer zich aan zulke maatregelen medewerking te verlenen en zich, indien dit nodig of wenselijk zou blijken, te zullen voegen in de aansprakelijkheidsstelling van de producent door Italfoods.

6. Voorzover de door Italfoods geleverde producten voorzien zijn van een uiterste houdbaarheidsdatum (t.h.t.-code) geldt, dat Italfoods bij consumering dan wel gebruik van deze producten na de uiterste houdbaarheidsdatum geen enkele aansprakelijkheid meer aanvaardt. De afnemer dient ervoor in te staan dat producten waarop een uiterste houdbaarheidsdatum staat vermeld, na het verstrijken van die data niet meer worden verwerkt of verkocht. De afnemer vrijwaart Italfoods uitdrukkelijk terzake van aanspraken van derden uit hoofde van schade die het gevolg is van het consumeren c.q. het gebruik van door Italfoods geleverde producten, indien deze door de afnemer na de uiterste houdbaarheidsdatum zijn be- of verwerkt, ge- of verbruikt, dan wel verkocht.

Artikel 10 Overmacht

1. Onder overmacht dient te worden verstaan elke omstandigheid buiten de macht van Italfoods welke van dien aard is, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Italfoods kan worden gevergd (zgn. niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming). Onder overmacht wordt mede verstaan: mobilisatie, oorlog en dreiging van oorlog, oproer, staking, terreurdaden, demonstraties, gebrek aan personeel, bedrijfs- en vervoerstoringen van welke aard ook, wanprestatie door

(toe)leveranciers, epidemieën, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale of regionale (overheids-)instanties, brand, explosie, vorst, sneeuwoverlast, overstroming, stormschade en andere natuurrampen.

2. Indien Italfoods door overmacht de overeenkomst niet tijdig kan nakomen, heeft Italfoods het recht de overeenkomst op een later tijdstip uit te voeren, dan wel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks ter keuze van Italfoods. Italfoods is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel ter beoordeling van Italfoods, om de overeenkomst na een redelijke termijn te ontbinden zonder enige schadevergoedingsplicht, dan wel te vorderen dat de overeenkomst wordt aangepast aan de omstandigheden.

Artikel 11 Wanprestatie en ontbinding

1. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek, heeft Italfoods ingeval van wanprestatie van de afnemer ook het recht de gesloten overeenkomst op te schorten of deze geheel of ten dele te ontbinden, zulks ter keuze van Italfoods. Italfoods is in dat geval gerechtigd tot een vergoeding van alle door Italfoods geleden schade.

2. De in lid 1 van dit artikel vermelde rechten heeft Italfoods eveneens, indien de afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, zijn onroerende zaken in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien de afnemer het voornemen heeft Belgie te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen die Italfoods op de afnemer heeft terstond opeisbaar zijn.

Artikel 12 Conversiebepaling

1. Indien een bepaling van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk door de rechter als onredelijk bezwarend wordt gekwalificeerd, wordt deze geacht te zijn geconverteerd in een bepaling die, voor zover mogelijk met behoud van inhoud en strekking daarvan, niet als onredelijk bezwarend wordt aangemerkt.

2. In geval een bepaling van deze voorwaarden door de rechter als onredelijk bezwarend wordt gekwalificeerd en lid 1 van dit artikel niet van toepassing kan zijn, laat dit onverlet de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.

Artikel 13 Overdracht en verval van rechten

1. Italfoods is bevoegd haar rechten uit overeenkomsten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

2. Iedere vordering tegen Italfoods vervalt, indien Italfoods niet binnen 12 maanden na het ontvangen van de op die vordering betrekking hebbende claim in rechte is betrokken.

Artikel 14 Toepasselijk recht, geschillen en bevoegde rechter

1. Op de tussen Italfoods en de afnemer gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

2. Indien tussen Italfoods en de afnemer een geschil ontstaat over de totstandkoming, de uitleg, de uitvoering of het niet, niet juist of niet tijdig uitvoeren van een tussen partijen gesloten overeenkomst of andere rechtsverhouding, of indien één der partijen meent dat van een zodanig geschil sprake is, zijn partijen verplicht te trachten door onderhandeling tot overeenstemming te komen, alvorens het geschil aan de burgerlijke rechter voor te leggen.

3. Enkel de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement waar Italfoods zijn hoofdvestiging heeft, zijn bevoegd.